Algemene voorwaarden PlayDay
V04.2018

I. Algemeen


1. Deze Algemene Voorwaarden dienen met de vereiste aandacht te worden gelezen alvorens over te gaan tot registratie op het PlayDay platform (applicatie en web). Eenieder die overgaat tot registratie erkent de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en aanvaardt de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van het Privacybeleid.

In geval van inbreuk op de Algemene Voorwaarden kan VZW HowMenneke de Gebruiker verwijderen als Gebruiker.

II. Definities

- PlayDay: Een collectivum voor de applicatie met al haar geïntegreerde toepassingen en plug-ins met volgende naamgeving PlayDay, PlayDay.Connect, PlayDay.Club, PlayDay.School, PlayDay.City, PlayDay.Plus en PlayDay.You.
- Gebruiker: Elke Natuurlijke persoon, overheidsinstelling, onderwijsinstelling, vennootschap, (feitelijke) vereniging, stichting, bond en andere niet-commerciële organisatie die zich geregistreerd heeft via PlayDay.
- Ouder: een specifieke Gebruiker die beschikbaarheden tot ontmoeten uitschrijft via PlayDay.
- Kind: een specifieke Gebruiker die jonger dan achttien jaar en volledig ten lasten is van een Ouder, tenzij de nationale wetgeving bepaalt dat iemand al eerder meerderjarig is. Onder de term Kind wordt aanvaard: uw kinderen of geadopteerde kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen. De kinderen die u volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft.
- Content: alle teksten en audio of visueel materiaal en andere informatie op PlayDay, met inbegrip van de Gebruikerscontent.
- Gebruikerscontent: alle informatie en materiaal op PlayDay geplaatst door Gebruikers.
- Diensten: de diensten die de Gebruikers de mogelijkheid geven om in contact te komen met elkaar, communicatie uit te sturen zoals verder omschreven in de algemene voorwaarden
- PlayDay: het platform bestaande uit een website en applicatie aangeboden door VZW HowMenneke.
- VZW HowMenneke: Een Vereniging zonder winstoogmerk met ondernemingsnummer 0682710843 gevestigd in 3990 Peer.
- Niet-Gebruiker: een (Facebook-, Whatsapp of email-)contact van een Gebruiker die zich niét heeft geregistreerd via PlayDay maar wel kan uitgenodigd worden via PlayDay door een Gebruiker.

III. Verleende diensten.

VZW HowMenneke biedt door middel van PlayDay diverse geïntegreerde online-platformen aan
1. PlayDay.Connect: laat de Ouder toe in contact te komen met de andere Ouder op basis van de sociale leefwereld van het Kind. PlayDay.Connect maakt het mogelijk om op een unieke vrijblijvende manier contactmomenten te organiseren, te communiceren en informatie te delen.
2. PlayDay.Club en PlayDay.School: is geïntegreerd platform binnen PlayDay dat alle functionaliteiten combineert nodig om verenigingen en onderwijsinstellingen te helpen bij hun digitale transitie. Het bevat diverse front- en back-office tools die de dagelijkse werking van verengingen en onderwijsinstellingen ingrijpend vergemakkelijken.
3. PlayDay.City: een geïntegreerde toepassing binnen PlayDay die communicatietools biedt aan lokale overheden om hun lokaal kindvriendelijk aanbod gericht kenbaar te maken bij hun inwoners.
4. PlayDay.Plus: een geïntegreerde toepassing binnen PlayDay die toelaat om aan de hand van online aankopen de verenigingen of de onderwijsinstelling van de gebruiker zijn voorkeur te sponsoren

Om haar missie te verwezenlijken biedt PlayDay een gebruiksvriendelijke mobiele applicatie en communicatieplatform aan voor deze Gebruikers.

IV. Registratie

4. Na het downloaden van de PlayDay applicatie of via registratie op het platform (website) kan een ouder- (.Connect), school- (.School), vereniging (.Club), plus (.Plus) of cityaccount (.City) worden aangemaakt door het opgeven van bepaalde gegevens, met name naam vereniging, school, stichting, bond, overheid, voornaam, achternaam, telefoongegevens, e-mail en postcode. Aan het account wordt een persoonlijk wachtwoord gekoppeld. Vervolgens kan afhankelijk van het type account en leeftijd een kindprofiel worden toegevoegd. Dit kindprofiel bevat basale informatie rond postcode, school en optioneel aangesloten verenigingen. Er kan ook vrijblijvend een profielfoto worden toegevoegd aan het kindprofiel.

5.Elke Gebruiker waarborgt dat de informatie die hij opgeeft, waaronder, maar geenszins beperkt tot persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres, compleet naar waarheid en juist is. De Gebruiker is verplicht de verstrekte informatie steeds te actualiseren. VZW HowMenneke draagt geenszins de verplichting om de door de Gebruiker opgegeven informatie te verifiëren.

6. In het algemeen mag geen account of profiel aangemaakt worden op basis van valse informatie. Eenzelfde Gebruiker mag niet meer dan één account aanmaken, ook niet door gebruik te maken van een andere identiteit. Geen account mag aangemaakt worden met de voor- en/of achternaam en/ of e-mailadres van een derde, tenzij er schriftelijke toestemming van die derde voor is. De gebruikte voor- en/of achternaam mag in geen geval grof, aanstootgevend, strijdig met de goede zeden dan wel in strijd zijn met wettelijke bepalingen of met rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

7. Een account is persoonlijk en kan door een Gebruiker niet overgedragen worden aan een derde.

8. Een Gebruiker kan op elk gewenst moment zijn account verwijderen.

9. Door een account aan te maken aanvaardt de Gebruiker dat VZW HowMenneke de bezorgde gegevens opslaat en gebruikt ten behoeve van de werking van PlayDay. De Gebruiker verklaart door het aanmaken van een account kennis te hebben genomen van het Privacy beleid van VZW HowMenneke en in te stemmen met de inhoud ervan.

10. Elke Gebruiker is zelf als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn eigen wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Een Gebruiker die vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn eigen of andermans account, profiel en/of identiteit, zal VZW HowMenneke hier onverwijld schriftelijk van op de hoogte brengen (via het e-mailadres: info@playday.be). VZW HowMenneke is in dat geval bevoegd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de applicatie en van haar Gebruikers. Elke Gebruiker zal zijn volledige medewerking verlenen.

V. Eigendomsrechten en licentie

11. VZW HowMenneke verleent aan de Gebruiker, In zijn hoedanigheid van eindgebruiker, een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om PlayDay te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. VZW HowMenneke behoudt alle rechten (auteursrechten, handelsnamen, merken en andere intellectuele eigendomsrechten) geassocieerd met of vertoond op PlayDay . Het is verboden om eventuele aanduidingen of kennisgevingen van (intellectuele) eigendom van VZW HowMenneke geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te verwijderen, onleesbaar te maken, te overschrijven of te verbergen.

12. VZW HowMenneke als titularis van de onderliggende softwarecode. Het is verboden om de software, die op welke wijze dan ook verbonden is aan de applicatie of platform, via reverse engineering, reverse compiling of via andere wijzen te herleiden tot een door de mens leesbare vorm. De Gebruiker verbindt zich er toe geen kopieën te maken of te laten maken van de PlayDay-software. De Gebruiker verbindt zich er ook toe geen afgeleide software te creëren en de software niet te gebruiken op enige andere wijze dan door normaal gebruik van de applicatie.

13. Niets van wat in deze Algemene Voorwaarden en/of op PlayDay wordt vermeldt, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen of deze aan de Gebruiker te verlenen.

Vl. Gebruikerscontent

14. Door het beschikbaar stellen van Gebruikerscontent verleent de Gebruiker aan VZW HowMenneke automatisch een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde en niet in tijd beperkte licentie, met de mogelijkheid tot sublicentie, om (her)gebruik te maken van deze Content, zelfs indien beschermd door enig recht, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

VZW HowMenneke is geenszins aansprakelijk voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden door Gebruikers en is ook niet aansprakelijk voor de handelingen van Gebruikers of derden in strijd met deze Algemene Voorwaarden, enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen ten aanzien van door een Gebruiker beschikbaar gestelde Gebruikerscontent.VIl. Gedragscode en gebruiksregels

15. PlayDay mag door een Gebruiker uitsluitend gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden en voor persoonlijk gebruik. Tenzij VZW HowMenneke of de eventuele rechthebbende(n) daar expliciet en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven, is het de Gebruiker uitdrukkelijk verboden Content te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of op enige andere wijze te gebruiken dan in deze Algemene Voorwaarden beschreven.

16. De Gebruiker erkent dat volgende handelingen verboden zijn en verbindt er zich bijgevolg toe om ze niet te stellen ;

- Het plaatsen van Content die kan beschouwd worden als discriminerend; haatdragend, bedreigend, misleidend, lasterlijk, bedreigend of beledigend;
- Het plaatsen van Content inhoudende obsceniteiten, pornografisch materiaal of eender ander materiaal dat de menselijke waardigheid in het gedrang kan brengen;
- het installeren van computervirussen of andere malware;
- Het stalken van een andere Gebruiker of niet-Gebruiker;
- Het ongepast gebruik van politieke, nationalistische of religieuze symbolen en/of overtuigingen;
- Het plegen van of het aanzetten tot het plegen van enig misdrijf of onwettelijke handeling; het schenden van enig (intellectuele eigendoms-)recht (zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, merken, enz.) van derden. De Gebruiker erkent dat het kopiëren of gebruiken van Gebruikerscontent van een andere Gebruiker in principe de expliciete toestemming vereist van de andere Gebruiker;
- Over het algemeen het stellen van enige handeling die strijdig is met enige wet of een inbreuk uitmaakt op enige rechten van derden en evenmin anderszins onrechtmatig is ten opzichte van derden of ten opzichte van VZW HowMenneke;
Deze opsomming is niet-limitatief.

VZW HowMenneke heeft op ieder ogenblik het recht, maar niet de verplichting, om de Gebruikers en de Gebruikerscontent te controleren. De Gebruiker aanvaardt dat VZW HowMenneke alle mogelijke maatregelen mag nemen die zij nuttig acht indien zij meent dat wordt gehandeld in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.


VIII. Aansprakelijkheid

17. VZW HowMenneke neemt louter een middelenverbintenis op zich. VZW HowMenneke kiest autonoom de modellen die zij nodig acht om haar Diensten te kunnen leveren.

Ondanks de continue zorg en aandacht die VZW HowMenneke besteedt aan de inhoud en samenstelling van haar Diensten biedt zij geen enkele waarborg met betrekking tot de volledigheid, juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die via PlayDay verkregen wordt en is zij daarvoor niet aansprakelijk.

VZW HowMenneke verleent geen actieve dienstverlening en bemiddelt niet tussen de Gebruikers. De Gebruiker maakt zelf een selectie, gaat zelf de kwaliteit en betrouwbaarheid van de andere Gebruiker na, en maakt met de andere Gebruiker de (financiële) afspraken. VZW HowMenneke is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste contactmomenten of (mis)communicatie. Het contacteren en selecteren van contactmomenten en het voeren van communicatie is geheel op eigen risico en initiatief van de Gebruiker.

18. Gebruikers zijn zelf en als enige verantwoordelijk voor de inhoud en de aard van hun Gebruikerscontent en in het algemeen voor alles wat de Gebruiker op PlayDay doet. De Gebruiker zal VZW HowMenneke integraal vrijwaren voor elke aanspraak van een derde wegens schending van enig recht van die derde.

19. VZW HowMenneke is slechts aansprakelijk voor directe schade die een gevolg is van grove schuld of opzet van VZW HowMenneke, haar werknemers en/ of derden die door VZW HowMenneke ingezet zijn in het kader van PlayDay. In ieder geval is de aansprakelijkheid van VZW HowMenneke beperkt tot een bedrag van maximaal 2.500 € per schadegeval of tot het bedrag waarvoor VZW HowMenneke verzekerd is indien dat hoger zou zijn. De polisvoorwaarden van VZW HowMenneke kunnen op eerste verzoek verkregen worden.

20. VZW HowMenneke is niet aansprakelijk voor enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waar zij geen rechtstreekse controle over heeft, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot hyperlinks naar PlayDay van op andere applicaties of websites waardoor men rechtstreeks toegang kan verkrijgen tot PlayDay.

IX. Beschikbaarheid

21. Hoewel VZW HowMenneke alle redelijke inspanningen doet om dit te vermijden, is zij niet verantwoordelijk voor technische problemen zoals storingen, onderbrekingen of problemen met de elektronische levering van haar Diensten. VZW HowMenneke kan niet garanderen dat gebreken te allen tijde hersteld worden, of dat het platform en de server waarop die zich bevindt vrij is van virussen en andere besmettelijke en/of schadelijke bestanden.

22. Gebruikers gaan ermee akkoord dat VZW HowMenneke niet aansprakelijk is voor verlies van of schade aan smartphone, tablet, computer, gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen ingevolge het gebruik van PlayDay.

23. VZW HowMenneke is op ieder moment, met onmiddellijke ingang en zonder motivering gerechtigd om de verlening van een of meer Diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of te beëindigen, het account of/en profiel van een Gebruiker tijdelijk of blijvend stop te zetten en/ of te verwijderen, Gebruikerscontent te verwijderen en/of een waarschuwing te geven, in het bijzonder indien Gebruikers in strijd met deze Algemene Voorwaarden handelen of indien VZW HowMenneke van mening is dat de handelingen van Gebruikers schade aan de Gebruiker zelf, andere Gebruikers, derden, VZW HowMenneke, PlayDay kunnen toebrengen. VZW HowMenneke zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

24. VZW HowMenneke heeft het recht PlayDay op ieder moment te beëindigen. In geval van beëindiging zullen alle rechten en/of licenties die aan Gebruikers zouden zijn verleend, tevens worden beëindigd, net als ieder gebruik van PlayDay

X. Technische systeemvereisten

25. Om PlayDay te kunnen gebruiken moet de Gebruiker beschikken over een compatible mobiele telefoon, internettoegang, en de noodzakelijke softwarevereisten. Onder softwarevereisten wordt het volgende begrepen: iOS versie 9.0 en hoger, Android 4.4.2 en hoger, webbrowser die HTML5 of hoger compatibel is.

Deze vereisten kunnen in de loop van de tijd opgewaardeerd worden om ondersteuning toe te voegen voor nieuwe functies en Diensten.


XI. Minderjarigen

26. Door zich te registreren verklaart men handelingsbevoegd te zijn. Voor het registreren, aanmaken van een account en/of profiel en voor het gebruik maken van PlayDay moet de Gebruiker, wanneer jonger dan 13 jaar, van zijn ouders of voogd toestemming hebben. Door deze voorwaarden te accepteren, garandeert de Gebruiker dat dit het geval is.


XII. Hyperlinken

27. Er mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige website die schade kan berokkenen aan PlayDay of VZW HowMenneke naar PlayDay. Hiermee worden onder meer sites bedoeld die strijdig zijn met de wetgeving, sites met onethische content, ....
Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan VZW HowMenneke, opgenomen of getoond wordt op een andere website of applicatie die schade berokkent aan PlayDay of VZW HowMenneke, of waardoor internetbezoekers vanaf deze website of applicatie doorverbonden worden naar PlayDay.

XIII. Klachtenprocedure

28. In het geval een Gebruiker of een derde meent verboden of valse Content op te merken of een inbreuk op de gedragscode en gebruiksregels, kan men VZW HowMenneke daarvan gemotiveerd op de hoogte brengen via volgend adres: info@playday.be
VZW HowMenneke zal alle klachten ernstig nemen en onderzoeken.

29. VZW HowMenneke kan tussenkomen bij geschillen tussen Gebruikers en heeft het recht om eender welke Content te verwijderen, als dit materiaal in strijd is met de algemene voorwaarden of als het materiaal schadelijk is voor Gebruikers, VZW HowMenneke, PlayDay of een derde partij.
VZW HowMenneke heeft in haar beoordeling een discretionaire bevoegdheid en zij heeft steeds het laatste oordeel.

XIV. Overdracht

30. VZW HowMenneke heeft het recht alle of een deel van haar contractuele rechten en plichten aan een derde over te dragen, zonder dat de Gebruiker hiervoor toestemming moet geven en zonder dat deze enige schadevergoeding kan eisen in verband met deze overdracht.

XV. Toepasselijk recht en bevoegdheid

31. Het gebruik van PlayDay en de Diensten is onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen omtrent het gebruik van PlayDay en/of Diensten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Limburg.

XVI. Aanpassingen algemene voorwaarden

32. HowMenneke vzw kan haar algemene voorwaarden en privacyverklaring ten allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan in onze applicatie. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen. De Gebruiker dient bij wijziging de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring met de nodige aandacht te lezen. Gewijzigde versies van deze Privacyverklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op de Website.

XVII. Privacy

33. Eenieder die een account aanmaakt op PlayDay aanvaardt gebonden te zijn door het Privacybeleid.

XVIII. Overige

34. De omstandigheid dat VZW HowMenneke zou nalaten de naleving van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden af te dwingen, kan niet worden begrepen als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt. Dit belet VZW HowMenneke evenmin om vervolgens alsnog de strikte naleving van de desbetreffende bepalingen af te dwingen. VZW HowMenneke behoudt zich steeds alle rechten voor.

35. De nietigheid, ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid en/of onuitvoerbaarheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de wettigheid/ geldigheid, afdwingbaarheid en/of uitvoerbaarheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden niet aan.

XIX. Contact

36. De dienst PlayDay kan bereikt worden op onderstaande adressen:
Email: info@PlayDay.be
Website PlayDay.Connect: www.PlayDay.be
Website PlayDay.Club: https://playday.be/club
Website PlayDay.School: https://playday.be/school
Website PlayDay.Plus: https://playday.be/plus

VZW HowMenneke
Steenweg Linde 76, 3990 Peer
België
Ondernemingsnummer: 0682710843