1. Algemeen

  1. Versie

   versie November 2023

  2. Inleiding

   Deze Algemene Voorwaarden dienen met de vereiste aandacht te worden gelezen alvorens over te gaan tot registratie op het PlayDay. PlayDay is een geïntegreerd platform (applicatie en website). Eenieder die overgaat tot registratie erkent de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en aanvaardt de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van het Privacybeleid.

   In geval van inbreuk op de Algemene Voorwaarden kan VALKE.NET media bv de Gebruiker verwijderen als Gebruiker.

 2. Definities

  1. Intellectuele eigendomsrechten

   Onder ‘Intellectuele eigendomsrechten’ wordt verstaan: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen -doch niet beperkt tot- octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten en naburige rechten.

  2. PlayDay

   PlayDay: Een collectivum voor de applicatie met al haar geïntegreerde toepassingen en plug-ins met volgende naamgeving PlayDay, PlayDay.Club en PlayDay.Plus.

   PlayDay: het platform bestaande uit een website en applicatie aangeboden door VALKE.NET media bv.

  3. Gebruiker

   Gebruiker: Elke natuurlijke persoon, overheidsinstelling, onderwijsinstelling, vennootschap, (feitelijke) vereniging, stichting, bond en andere niet-commerciële organisatie die zich geregistreerd heeft via PlayDay: een gebruikersaccount.

  4. Ouder

   Ouder: een specifieke Gebruiker die binnen een PlayDay-account ook één of meerdere kindprofielen aanmaakt.

  5. Kind

   Kind: een specifieke Gebruiker die jonger dan achttien jaar en volledige ten lasten is van een Ouder, tenzij de nationale wetgeving bepaalt dat iemand al eerder meerderjarig is. Onder de term Kind wordt aanvaard: uw kinderen of geadopteerde kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen. De kinderen die u volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft.

  6. Content

   Content: alle teksten en audio- of visueel materiaal en andere informatie op PlayDay, met inbegrip van de Gebruikerscontent.

  7. Gebruikerscontent

   Gebruikerscontent: alle informatie en materiaal op PlayDay geplaatst door Gebruikers.

  8. Diensten

   Diensten: de diensten die de Gebruikers de mogelijkheid geven om in contact te komen met elkaar, communicatie uit te sturen zoals verder omschreven in de algemene voorwaarden

  9. VALKE.NET media bv

   VALKE.NET media bv: Een Een besloten vennootschap (BV) met ondernemingsnummer 0821.077.086 gevestigd in 3583 te Paal-Beringen

  10. Niet-Gebruiker

   Niet-Gebruiker: een (Facebook-, Whatsapp of email-) contact van een Gebruiker die zich niet heeft geregistreerd via PlayDay maar wel kan uitgenodigd worden via PlayDay door een Gebruiker.

 3. Verleende diensten

  1. Inleiding

   Om haar missie te verwezenlijken biedt PlayDay een gebruiksvriendelijke mobiele applicatie en communicatieplatform website aan voor deze Gebruikers.

   VALKE.NET media bv biedt door middel van PlayDay diverse geïntegreerde online-platformen aan.

  2. PlayDay.Club

   PlayDay.Club: Het geïntegreerd platform binnen PlayDay dat alle functionaliteiten combineert nodig voor verenigingen en onderwijsinstellingen te helpen bij hun digitale transitie. Het bevat front- en backend-office tools die de dagelijkse werking van verengingen en onderwijsinstellingen ingrijpend vergemakkelijken.

  3. PlayDay.Plus

   PlayDay.Plus: een geïntegreerde toepassing binnen PlayDay - enkel in de webtoepassing -  dat Gebruikers toelaat om aan de hand van online aankopen de vereniging of de onderwijsinstelling van de gebruiker zijn voorkeur te sponsoren.

 4. Gebruik van PlayDay

  1. Leeftijdsbeperking

   U moet minstens achttien (18) jaar oud zijn om de PlayDay autonoom te gebruiken, of een goedkeuring hebben van een meerderjarige ouder of voogd.

  2. Informatiebeperking

   U mag enkel getrouwe, accurate, correcte, actuele en volledige informatie of persoonsgegevens over uzelf verschaffen en publiceren op PlayDay. U mag te allen tijde elke van deze informatie aanpassen, en u moet in elk geval uw persoonsgegevens veranderen van zodra zij niet langer correct zijn. De persoonsgegevens die u publiceert op PlayDay mogen de rechten van derde partijen niet schenden.

  3. Internetdiensten

   Indien u toetreedt tot PlayDay door het gebruik van een internetverbinding op een computer of mobiel apparaat, kunnen er andere algemene voorwaarden gelden van de leverancier van de internetverbinding of de telecom operator, die uw toegang tot PlayDay beheren.

  4. Gebruikersaccount

   De Gebruiker krijgt toegang tot en wordt een lid van PlayDay door het aanmaken van een persoonlijke gebruikersaccount op PlayDay (het Gebruikersaccount). U gebruikt uw echte naam en kan zich niet meer dan éénmaal registreren, ook niet onder een andere persoonsvorm. Uw gebruikersaccount is strikt persoonlijk en kan in geen enkel geval overgedragen worden aan een derde partij tenzij anders toegelaten onder de geldende wetgeving (bv. mogelijke ouderlijke controle uitzonderingen).

  5. Beperkingen gebruikersaccount

   VALKE.NET media bv behoudt zicht het recht om elk verzoek tot lidmaatschap tot PlayDay te weigeren.

 5. Registratie

  1. Aanmaken account

   Na de installatie van de applicatie of na registratie op het desktopplatform (via website) kan de Gebruiker een eindgebruiker of verenigingsaccount aanmaken door het opgeven van specifieke gegevens.

  2. Verplichte en optionele gegevens

   5.2 Voor het aanmaken van een PlayDay.Club account dient afhankelijk van het gekozen account accountgegevens rond de naam van de organisatie, adres van de maatschappelijke zetel, huisnummer van de maatschappelijke zetel, postcode van de maatschappelijke zetel, het rekeningnummer, het emailadres opgegeven te worden. Optioneel kunnen de gegevens met betrekking tot de Facebookpagina, website, telefoonnummer, Paypal accountgegevens, Mollie Token en BTW-nummer worden toegevoegd.
   Gegevens vereist voor het aanmaken van een gebruikersaccount: voornaam, achternaam, telefoongegevens (optioneel), e-mailadres, postcode (optioneel) en indien van toepassing de relatie tot het kindprofiel (optioneel). Vervolgens kan een kindprofiel worden toegevoegd. Dit kindprofiel bevat basale informatie met betrekking op de postcode en optioneel aangesloten verenigingen. Er kan ook vrijblijvend & optioneel adresgegevens, ICE-gegevens, een profielfoto, instrument, clubnummer of beperkte medische aandachtspunten worden toegevoegd aan het kindprofiel.

  3. Correctheid gegevens

   Elke Gebruiker waarborgt dat de informatie die hij opgeeft compleet naar waarheid en juist zijn. De Gebruiker is verplicht de verstrekte informatie steeds te actualiseren. VALKE.NET media bv draagt geenszins de verplichting om de door de Gebruiker opgegeven informatie te verifiëren.

  4. Limitaties aanmaak account

   In het algemeen mag geen account of profiel aangemaakt worden op basis van valse informatie. Eenzelfde Gebruiker die zich met een eindgebruikers-account registreert mag niet meer dan één account aanmaken, ook niet door gebruik te maken van een andere identiteit. Geen account mag aangemaakt worden met de voor- en/of achternaam en/ of e-mailadres van een derde, tenzij er schriftelijke toestemming van die derde voor is. De gebruikte voor-en/of achternaam mag in geen geval grof, aanstootgevend, strijdig met de goede zeden dan wel in strijd zijn met wettelijke bepalingen of met rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

  5. Persoonlijk karakter van een Eindgebruikers-account

   Een Eindgebruikers-account is persoonlijk en kan door een Gebruiker niet overgedragen worden aan een derde.

  6. Verwijderen account

   Een Gebruiker kan op elk gewenst moment een PlayDay-account en bijhorend profiel verwijderen. Een profiel is persoonlijk ten allen tijde te verwijderen. Het aangemaakte account kan op eenvoudige aanvraag aan PlayDay (via e-mail info@playday.be) verwijderd worden of eigenhandig door de Gebruiker via het menu - Accountinstellingen / Verwijder je PlayDay-account

   .

  7. Opgeslagen gegevens

   Door een account aan te maken aanvaardt de Gebruiker dat VALKE.NET media bv de bezorgde gegevens opslaat en gebruikt ten behoeve van de werking van PlayDay. De Gebruiker verklaart door het aanmaken van een account kennis te hebben genomen van het Privacy beleid van VALKE.NET media bv en in te stemmen met de inhoud ervan.

  8. Privacy en wachtwoord

   Elke Gebruiker is zelf als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn eigen wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Een Gebruiker die vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn eigen of andermans account, profiel en/of identiteit, zal VALKE.NET media bv hier onverwijld schriftelijk van op de hoogte brengen (via het e-mailadres: info@playday.be, zie ook verder klachtenprocedure). VALKE.NET media bv is in dat geval bevoegd alle maatregelen te nemen die zij noodzakerijk acht ter bescherming van de applicatie en van haar Gebruikers. Elke Gebruiker zal zijn volledige medewerking verlenen.

 6. Berichtgeving

  1. Berichtgeving vanuit PlayDay

   U gaat akkoord dat PlayDay u belangrijke berichten stuurt via de website of via email.

   PlayDay kan u ook informeren door een e-mail te versturen naar het e-mailadres dat aan uw Gebruikersaccount gelinkt is. U stemt ermee in dat PlayDay u kan contacteren via uw Gebruikersaccount of andere media (bv. e-mail, mobiel of vast telefoonnummer) in verband met uw Gebruikersaccount of diensten die gerelateerd zijn aan PlayDay.

  2. Eigen contactgegevens

   Uw contactgegevens moeten steeds correct zijn om belangrijke berichten te kunnen ontvangen.

  3. Aansprakelijkheid berichtgeving

   U dient op regelmatige basis de berichten die PlayDay u stuurt, na te kijken. U gaat akkoord dat PlayDay niet aansprakelijk kan gesteld worden met betrekking tot of als het resultaat van uw nalatigheid om correcte contact of andere persoonsgegevens te verschaffen, inclusief maar niet gelimiteerd tot het ontvangen van belangrijke informatie.

 7. Betalingen

  1. Mollie B.V.

   PlayDay laat afhankelijk van het gekozen pakket gebruikers van PlayDay.Club toe om betalingen te ontvangen voor lidmaatschappen, bijdragen voor activiteiten en evenementen, donaties en andere doeleinden, door het gebruik te maken van een derde-partij betalingsleveranciers. Deze betalingen zijn onderhevig aan de voorwaarden van deze derde-partij betalingsleveranciers MOLLIE B.V. Om betalingen te ontvangen dient de gebruiker zich te registreren voor een merchant-rekening bij de derde-partij betalingsleveranciers.

  2. Voorwaarden externe betalingsdienst

   Wanneer de Gebruiker zich registreert voor een betalingsdienst, gaat de Gebruiker akkoord met het toepasselijke betalingsplan voor deze dienst, alsook mogelijk bijkomende voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen wijzigen. U geeft toestemming aan VALKE.NET media bv om alle kosten voor het gebruik van de betalingsdienst onmiddellijk af te houden van de fondsen die de betaler naar uw rekening overmaakt.

  3. Voorwaarden ontvangen betalingen

   Als betalingsontvanger aanvaardt u de verantwoordelijkheid om naar eigen goeddunken terugbetalingen uit te voeren naar gebruikers die u betaald hebben, en VALKE.NET media bv volledig schadeloos te stellen voor terugbetalingen of het gebrek eraan wanneer u gebruik maakt van derde-partij betalingsleveranciers. Als betalingsontvanger of betaler, erkent u en gaat u akkoord dat VALKE.NET media bv elke informatie met betrekking tot de Betalingsmethode alsook gerelateerde facturatie en betalingsinformatie, dat u aan VALKE.NET media bv overmaakt, deelt met bedrijven die in opdracht van VALKE.NET media bv werken met als enig doel het verifiëren van de kredietwaardigheid, het uitvoeren van de betaling en het onderhouden van uw account. Voor elke en alle kosten voor uw Betalingsmethode is geen terugbetaling mogelijk.

  4. Derde partij diensten

   Derde partij diensten: VALKE.NET media bv heeft verschillende overeenkomsten met derde partijen om uw Gebruikersaccount en uw gerelateerde accounts bij derde partijen te integreren. Om uw informatie met zulke derde partijen en PlayDay te integreren, zal u logingegevens of tokens voor deze derde partijen moeten voorzien. De gebruiker geeft VALKE.NET media bv hierbij toestemming om toegang te nemen tot informatie, deze te onthullen en te ontvangen van derde partijen. VALKE.NET media bv zal zich geen toegang verschaffen tot informatie met derde partijen, noch onthullen of ontvangen, voor andere redenen dan het doel van PlayDay en deze Algemene Voorwaarden. VALKE.NET media bv zal in geen enkel geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor welke dienst, actie of gebruik dan ook door welke derde partij dan ook.

 8. Eigendomsrechten en licentie

  1. Gebruik van PlayDay

   VALKE.NET media bv verleent aan de Gebruiker, in zijn hoedanigheid van eindgebruiker, een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om PlayDay te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. VALKE.NET media bv behoudt alle rechten (auteursrechten, handelsnamen, merken en andere intellectuele eigendomsrechten) geassocieerd met of vertoond op PlayDay. Het is verboden om eventuele aanduidingen of kennisgevingen van (intellectuele) eigendom van VALKE.NET media bv geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te verwijderen, onleesbaar te maken, te overschrijven of te verbergen.

  2. Onderliggende software

   VALKE.NET media bv is titularis van de onderliggende softwarecode. Het is verboden om de software, die op welke wijze dan ook verbonden is aan de applicatie of platform, via reverse engineering, reverse compiling of via andere wijzen te herleiden tot een door de mens leesbare vorm. De Gebruiker verbindt zich er toe geen kopieën te maken of te laten maken van de PlayDay-software. De Gebruiker verbindt zich er ook toe geen afgeleide software te creëren en de software niet te gebruiken op enige andere wijze dan door normaal gebruik van de applicatie.

  3. Overdracht eigendomsrechten

   Niets van wat in deze Algemene Voorwaarden en/of op PlayDay wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen of deze aan de Gebruiker te verlenen.

  4. Marketing, advertentie en promotie van PlayDay

   U gaat akkoord, dat voor de Gebruikers van een PlayDay.Club-account VALKE.NET media bv naar eigen goeddunken gebruik mag maken van of mag refereren naar hun handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, beeldvorming, karakters, logo's, domeinnamen en andere vormen van merkonderscheiding of identificatie in marketing materiaal, financiële rapporten, presentaties, website materiaal, klantenlijsten en andere media heden gekend of hierna ontdekt, in relatie met de marketing, advertentie en promotie van VALKE.NET media bv en PlayDay, en elk ander goed, product, kenmerk, mogelijkheid en/of diensten geassocieerd met VALKE.NET media bv en PlayDay.

 9. Gebruikerscontent

  1. Intellectuele eigendomsrechten

   U bent eigenaar van de informatie, gegevens, tekst, software, geluid, foto's, afbeeldingen, video, berichten, berichten of ander materiaal dat u beschikbaar stelt op PlayDay, of dit nu openbaar, privé of ingediend is via een externe API (bijv. een foto ingediend via cloudservice ). U verleent VALKE.NET media bv bijgevolg een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen en weergeven van inhoud zonder vergoeding aan u. Deze licentie eindigt wanneer u uw inhoud of uw account verwijdert.

  2. Naleving Algemene Voorwaarden

   VALKE.NET media bv is geenszins aansprakelijk voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden door Gebruikers en is ook niet aansprakelijk voor de handelingen van Gebruikers of derden in strijd met deze Algemene Voorwaarden, enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen ten aanzien van door een Gebruiker beschikbaar gestelde Gebruikerscontent.

 10. Gedragscode en gebruiksregels

  1. Persoonlijk gebruik

   PlayDay mag door een Gebruiker uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. Tenzij VALKE.NET media bv of de eventuele rechthebbende(n) daar expliciet en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven, is het de Gebruiker uitdrukkelijk verboden Content te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken of op enige andere wijze te gebruiken dan in deze Algemene Voorwaarden beschreven.

  2. Niet toegestane praktijken

   De Gebruiker erkent dat volgende handelingen verboden zijn en verbindt er zich bijgevolg toe om ze niet te stellen ;

   • Het plaatsen van Content die kan beschouwd worden als discriminerend; haatdragend, bedreigend, misleidend, lasterlijk. bedreigend of beledigend.
   • Het plaatsen van Content inhoudende obsceniteiten, pornografisch materiaal of eender ander materiaal dat de menselijke waardigheid in het gedrang kan brengen;
   • het installeren van computervirussen of andere malware;
   • Het stalken van een andere Gebruiker of niet-Gebruiker;
   • Het ongepast gebruik van politieke, nationalistische of religieuze symbolen en/of overtuigingen;
   • Het plegen van of het aanzetten tot het plegen van enig misdrijf of onwettelijke handeling; het schenden van enig (intellectuele eigendoms-)recht (zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, merken, enz. ) van derden. De Gebruiker erkent dat het kopiëren of gebruiken van Gebruikerscontent van een andere Gebruiker in principe de expliciete toestemming vereist van de andere Gebruiker;
   • Over het algemeen het stellen van enige handeling die strijdig is met enige wet of een inbreuk uitmaakt op enige rechten van derden en evenmin anderszins onrechtmatig is ten opzichte van derden of ten opzichte van VALKE.NET media bv;

   Deze opsomming is niet-limitatief.

  3. Specifieke richtlijnen voor PlayDay.Club

   Specifieke gebruikersrichtlijnen voor Gebruikersaccounts in hun hoedanigheid als beheerder binnen de PlayDay.Club

   Als een beheerder van een community, subgroep of bestuurslid.

   • zal u het vertrouwen van de leden van uw community niet oneerbiedige of onteren, noch dat van elke andere gebruiker op PlayDay;
   • zal u door het lid van uw community toegang krijgen tot bepaalde persoonlijke informatie van dit lid. U bent verantwoordelijk om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en in overeenstemming met onze Privacy Verklaring, en u bent enkel gemachtigd om deze informatie te gebruiken binnen de bevoegdheid en de doelstellingen van uw community. U zal geen enkele informatie van een lid extraheren of kopiëren vanop PlayDay, noch contactinformatie verkopen aan een derde partij of openbaren voor commerciële redenen, zonder de expliciete goedkeuring van het lid. Uw interacties met andere gebruikers of communities op de Website, inclusief de betaling en levering van goederen en diensten, en elke andere vorm van voorwaarde, garantie of voorstelling die aan zulke overeenkomsten gelinkt zijn, zijn enkel en alleen tussen u en de andere gebruiker.
  4. Controle van Gebruikerscontent

   VALKE.NET media bv heeft op ieder ogenblik het recht, maar niet de verplichting, om de Gebruikers en de Gebruikerscontent te controleren. De Gebruiker aanvaardt dat VALKE.NET media bv alle mogelijke maatregelen mag nemen die zij nuttig acht indien zij meent dat wordt gehandeld in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

    
  5. Premium diensten

   De toegang tot PlayDay is gratis. VALKE.NET media bv kan uitbreidingen of premium diensten aanbieden waarvoor bijdragen en kosten kunnen aangerekend worden. U zal op de hoogte gesteld worden van deze bijdragen en kosten wanneer deze uitbreidingen of premium diensten u voorgesteld worden.

  6. Uitbreiding van diensten

   Indien u een module of uitbreiding van een module van PlayDay (Uitgebreide Dienst) selecteert waarop een bijdrage van toepassing is, gaat u akkoord deze bijdrage (en elke ander gerelateerde kost) te betalen wanneer u voor deze Uitgebreide Dienst registreert. Wanneer u voor een Uitgebreide Dienst registreert, gaat u akkoord met het toepasselijke betalingsplan en mogelijke bijkomende voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen wijzigen.

  7. BTW

   Alle bijdragen voor Uitgebreide Diensten zijn inclusief van BTW. U bent verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle bijdragen en toepasselijke belastingen geassocieerd met de Uitgebreide Diensten via een geldend betalingsmethode. U geeft toestemming aan VALKE.NET media bv om uw kredietkaart, bankkaart of rekening (Betalingsmethode) in rekening te brengen van alle kosten van uw gebruik van de Uitgebreide Diensten.

  8. Terugbetaling

   Voor elke en alle betalingen voor Uitgebreide Diensten is geen terugbetaling mogelijk.

 11. Waarborgen en Aansprakelijkheid

  1. Gebruikersinformatie op zich

   PlayDay is een platform waar gebruikers informatie over zichzelf kunnen publiceren en in contact kunnen komen met andere gebruikers. VALKE.NET media bv biedt PlayDay aan op een 'als is' en 'als beschikbaar' wijze, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet. Zonder het voorgaande te limiteren, verwerpt VALKE.NET media bv expliciet elke en alle uitdrukkelijke of impliciete waarborgen en voorwaarden van verkoopbaarheid, eigendom, juistheid en volledigheid, ononderbroken of fouten-vrije dienstverlening, geschiktheid voor een bepaalde doelstelling.

  2. Andere informatie

   Ondanks de continue zorg en aandacht die VALKE.NET media bv besteedt aan de inhoud en samenstelling van haar Diensten biedt zij geen enkele waarborg met betrekking tot de volledigheid, juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die via PlayDay verkregen wordt en is zij daarvoor niet aansprakelijk.

  3. Bemiddeling en communicatie tussen Gebruikers

   VALKE.NET media bv verleent geen actieve dienstverlening en bemiddelt niet tussen de Gebruikers. De Gebruiker maakt zelf een selectie, gaat zelf de kwaliteit en betrouwbaarheid van de andere Gebruiker na, en maakt met de andere Gebruiker de (financiële) afspraken. VALKE.NET media bv is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste contactmomenten of (mis)communicatie. Het contacteren en selecteren van contactmomenten en het voeren van communicatie is geheel op eigen risico en initiatief van de Gebruiker.

  4. Verantwoordelijkheid voor Gebruikerscontent

   Gebruikers zijn zelf en als enige verantwoordelijk voor de inhoud en de aard van hun Gebruikerscontent en in het algemeen voor alles wat de Gebruiker op PlayDay doet. De Gebruiker zal VALKE.NET media bv integraal vrijwaren voor elke aanspraak van een derde wegens schendig van enig recht van die derde.

  5. Aansprakelijkheid bij schade door communicatie

   U gaat akkoord en accepteert dat de contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid van VALKE.NET media bv gelimiteerd is tot het bedrag door u betaald aan VALKE.NET media bv gedurende de twaalf maanden voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot deze aansprakelijkheid en zal in geen enkel geval het verzekerde bedrag dat door de verzekeraar van VALKE.NET media bv gedekt wordt, overschrijden. VALKE.NET media bv kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade of gevolgschade inclusief, maar zonder beperking, verlies van winst of tijd, of elke andere schade die het gevolg is van communicatie via PlayDay. Niettemin is er niets in deze Algemene Voorwaarden dat de aansprakelijkheid van VALKE.NET media bv uitsluit met betrekking tot intentie, bedrog, lichamelijk letsel, grove fout, en dood.

  6. Overmacht

   VALKE.NET media bv is niet aansprakelijk voor enige schade te wijten aan overmacht feiten of derden waar zij geen rechtstreekse controle over heeft, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot hyperlinks naar PlayDay van op andere applicaties of websites waardoor men rechtstreeks toegang kan verkrijgen tot PlayDay.

  7. Externe links

   VALKE.NET media bv of derde partijen, kunnen op PlayDay links voorzien naar andere websites of bronnen. Omdat VALKE.NET media bv geen controle heeft over zulke websites of bronnen, erkent u en gaat u akkoord met het feit dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van zulke websites of bronnen, dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, juistheid, kwaliteit, integriteit, compatibiliteit, wettelijkheid, intellectuele eigendom of veiligheid op deze websites of bronnen, en dat we ons niet affiliëren met, noch ondersteunen, noch verantwoordelijkheid of aansprakelijk zijn voor de inhoud, advertenties, producten en ander materiaal op of beschikbaar via zulke websites of bronnen.

  8. Vorderingen door derde partijen

   U gaat akkoord om VALKE.NET media bv, haar dochtervennootschappen, management, bestuurders, aandeelhouders, agenten, medewerkers, consultants, geaffilieerden, en partners schadeloos te stellen tegen elke en alle vorderingen van derde partijen (inclusief gerechtelijke kosten) die afkomstig zijn van of gerelateerd aan uw gebruik van PlayDay, de informatie en/of materiaal dat door u gepubliceerd werd op PlayDay, uw gedrag of interacties met andere gebruikers op PlayDay, en/of elke vorm van contractbreuk.

  9. Recht op stopzetting

   De enige oplossing voor enige ontevredenheid met PlayDay is te stoppen ze te gebruiken.

  10. Verwachtingen

   VALKE.NET media bv kan niet verantwoordelijk worden gesteld als de Website bepaalde verwachtingen niet inlost. VALKE.NET media bv geeft geen waarborgen, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de betrouwbaarheid, veiligheid of continuïteit van de dienstverlening.

  11. Middelenverbintenis

   VALKE.NET media bv neemt louter een middelenverbintenis op zich. VALKE.NET media bv kiest autonoom de modellen die zij nodig acht om haar Diensten te kunnen leveren.

 12. Beschikbaarheid

  1. Technische problemen

   Hoewel VALKE.NET media bv alle redelijke inspanningen doet om dit te vermijden, is zij niet verantwoordelijk voor technische problemen zoals storingen, onderbrekingen of problemen met de elektronische levering van haar Diensten. VALKE.NET media bv kan niet garanderen dat gebreken te allen tijde hersteld worden, of dat het platform en de server waarop die zich bevindt vrij is van virussen en andere besmettelijke en/of schadelijke bestanden.

  2. Verlies van of schade aan dragers

   Gebruikers gaan er mee akkoord dat VVALKE.NET media bv niet aansprakelijk is voor verlies van of schade aan smartphone, tablet, computer, gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen ingevolge het gebruik van PlayDay.

  3. Continuïteit van diensten

   VALKE.NET media bv is op ieder moment, met onmiddellijke ingang en zonder motivering gerechtigd om de verlening van één of meer Diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of te beëindigen, het account of/en profiel van een Gebruiker tijdelijk of blijvend stop te zetten en/ of te verwijderen, Gebruikerscontent te verwijderen en/of een waarschuwing te geven, in het bijzonder indien Gebruikers in strijd met deze Algemene Voorwaarden handelen of indien VALKE.NET media bv van mening is dat de handelingen van Gebruikers schade aan de Gebruiker zelf, andere Gebruikers, derden, VALKE.NET media bv, PlayDay kunnen toebrengen. VALKE.NET media bv zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

  4. Terminatie van diensten

   VALKE.NET media bv heeft het recht PlayDay op ieder moment te beëindigen. In geval van beëindiging zullen alle rechten en/of licenties die aan Gebruikers zouden zijn verleend, tevens worden beëindigd, net als ieder gebruik van PlayDay

 13. Technische systeemvereisten

  1. Systeemvereisten

   Om PlayDay te kunnen gebruiken moet de Gebruiker beschikken over een compatible mobiele telefoon, internettoegang, en de noodzakelijke softwarevereisten. Onder softwarevereisten wordt het volgende begrepen: iOS versie 13.0 en hoger, Android 6.0 en hoger, webbrowser die HTML5 compatibel is.

   Deze vereisten kunnen in de loop van de tijd opgewaardeerd worden om ondersteuning toe te voegen voor nieuwe functies en Diensten.

 14. Minderjarigen

  1. Toestemming ouders of voogd

   Door zich te registreren verklaart men handelingsbevoegd te zijn. Voor het registreren, aanmaken van een account en/of profiel en voor het gebruik maken van PlayDay moeten de Gebruiker, wanneer jonger dan 18 jaar, van zijn ouders of voogd toestemming hebben. Door deze voorwaarden te accepteren, garandeert de Gebruiker dat dit het geval is.

 15. Hyperlinken

  1. Externe links

   Er mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige website die schade kan berokkenen aan PlayDay of VALKE.NET media bv naar PlayDay. Hiermee worden onder meer sites bedoeld die strijdig zijn met de wetgeving, sites met onethische content, ....

  2. Andere vormen

   Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan VALKE.NET media bv, opgenomen of getoond wordt op een andere website of applicatie die schade berokkent aan PlayDay of VALKE.NET media bv, of waardoor internetbezoekers vanaf deze website of applicatie doorverbonden worden naar PlayDay.

 16. Klachtenprocedure

  1. Informatieverstrekking aan PlayDay

   In het geval een Gebruiker of een derde meent verboden of valse Content op te merken of een inbreuk op de gedragscode en gebruiksregels, kan men VALKE.NET media bv daarvan gemotiveerd op de hoogte brengen Via volgend e-mailadres: info@playday.be. VVALKE.NET media bv zal alle klachten ernstig nemen en onderzoeken.

  2. Tussenkomst bij geschillen

   VALKE.NET media bv kan tussenkomen bij geschillen tussen Gebruikers en heeft het recht om eender welke Content te verwijderen indien dit materiaal in strijd is met de algemene voorwaarden of als het materiaal schadelijk is voor Gebruikers, VALKE.NET media bv, PlayDay of een derde partij.

  3. Beslissingsrecht

   VALKE.NET media bv heeft in haar beoordeling een discretionaire bevoegdheid en zij heeft steeds het laatste oordeel.

 17. Overdracht

  1. Overdracht PlayDay

   VALKE.NET media bv heeft het recht alle of een deel van haar contractuele rechten en plichten aan een derde over te dragen, zonder dat de Gebruiker hiervoor toestemming moet geven en zonder dat deze enige schadevergoeding kan eisen in verband met deze overdracht.

 18. Toepasselijk recht en bevoegdheid

  1. Belgisch recht

   Het gebruik van PlayDay en de Diensten is onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen omtrent het gebruik van PlayDay en/of Diensten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Limburg.

 19. Aanpassingen Algemene Voorwaarden

  1. Aanpassingsrecht

   VALKE.NET media bv heeft het recht om haar Algemene Voorwaarden en Privacybeleid aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. De Gebruiker wordt dus geacht deze Algemene Voorwaarden regelmatig en met de nodige aandacht na te lezen.

  2. Goedkeuring

   U gaat impliciet akkoord met de veranderde versie van PlayDay als u PlayDay na de veranderingen blijft gebruiken. Er zal ook expliciet een goedkeuring gevraagd worden bij veranderingen.

 20. Privacy

  1. Privacybeleid

   Eenieder die een account aanmaakt op PlayDay aanvaardt gebonden te zijn door het Privacybeleid.

 21. Varia

  1. Behoud van rechten

   De omstandigheid dat VALKE.NET media bv zou nalaten de naleving van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden af te dwingen, kan niet worden begrepen als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt. Dit belet VALKE.NET media bv evenmin om vervolgens alsnog de strikte naleving van de desbetreffende bepalingen af te dwingen. VALKE.NET media bv behoudt zich steeds alle rechten voor.

  2. Veralgemeenbaarheid

   De nietigheid, ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid en/of onuitvoerbaarheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de wettigheid/ geldigheid, afdwingbaarheid en/of Uitvoerbaarheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden niet aan.

  3. Partnership

   Deze Overeenkomst verleent geen enkel begunstigde rechten aan een derde partij, en creëert geen joint venture, agentuur, partnership of enige andere vorm van gezamenlijke zaakvoering tussen u en VALKE.NET media bv. Behalve waar uitdrukkelijk voorzien, heeft geen enkele partij het recht, de macht of de machtiging om eender welke verplichting of opdracht, expliciet of impliciet, te creëren in opdracht van de ander.

  4. Scheidbaarheid

   Wanneer mogelijk zullen de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geïnterpreteerd worden op zulks een manier dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder de geldende wetgeving. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, gedeeltelijk of volledig, geacht worden niet geldig, niet afdwingbaar of illegaal te zijn, zal de rest van de respectievelijke bepaling of bepalingen en van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven, en toepasbaar zijn alsof deze Overeenkomst die niet geldende, afdwingbare of illegale bepaling nooit bevat had.

 22. Contact

  1. Contactgegevens

   De dienst PlayDay kan bereikt worden op onderstaande adressen:

   Email: info@PlayDay.be

   Website PlayDay voor verenigingen: www.PlayDay.be

   Website PlayDay voor leden: https://playday.be/connect

   Website PlayDay.Plus: https://playday.be/plus/

    

   VALKE.NET media bv - BE 0821.077.086
   Adres: Processiestraat 18, 3583 te Paal-Beringen
   Contactgegevens: +32 (0)11 22.82.88