1. Algemeen

  1. Versie

   Versie update: November 2023

  2. Algemene bepalingen

   Wij bij VALKE.NET media bv ( "bedrijf", "wij", "we", "ons", "onze", "vzw") verzekeren onze Gebruikers ( "u", "uw") dat we zorg dragen over hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt en gedeeld, en we nemen uw privacy serieus. Lees onderstaande voor meer informatie over ons privacyverklaring. Door de registratie erkent de Gebruiker de Privacyverklaring te hebben gelezen en begrepen en aanvaardt hij deze privacyverklaring. Hierbij stemt u in dat wij informatie verzamelen, gebruiken en delen op de onderstaande wijze.

  3. Onderdeel van Algemene Voorwaarden

   Deze privacyverklaring maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden. De definities zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring kan de Gebruiker terugvinden hoe en waarvoor VALKE.NET media bv zijn persoonlijke informatie gebruikt. VALKE.NET media bv hecht veel waarde aan het vertrouwen dat de Gebruiker haar schenkt. VALKE.NET media bv zal alle persoonlijke informatie die de Gebruiker geeft dan ook met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandelen. VALKE.NET media bv neemt alle redelijke voorzorgen om de privacy van de Gebruiker te respecteren en te beschermen. In geval van inbreuk op de privacyverklaring kan VALKE.NET media bv de Gebruiker de toegang tot de PlayDay ontzeggen.

 2. Waar heeft dit privacybeleid betrekking op?

  1. Leeftijd

   Hoewel VALKE.NET media bv en onze diensten (zoals gedefinieerd in onze gebruiksvoorwaarden) zijn bedoeld om de organisatie, de communicatie, de planning en algehele coördinatie tussen ouders onderling, met culturele-, sociale organisaties, onderwijsinstellingen, lokale overheden, vennootschap, verenigingen, stichting, bond en andere niet-commerciële instellingen. Het gebruik van de applicatie of geïntegreerd platform en haar diensten zijn enkel bedoeld zijn voor volwassenen met de leeftijd vanaf 18 jaar.

  2. Verzameling gegevens

   We verzamelen verschillende soorten van persoonlijke informatie van onze gebruikers, zoals hieronder toegelicht. Wij kunnen deze persoonlijke informatie gebruiken om het verder personaliseren en verbeteren van onze diensten. Enkel wanneer noodzakelijk kunnen bepaalde soorten van persoonlijke informatie met derden delen, zoals hieronder beschreven.

 3. Minderjarigen

  1. Verzamelen van gegevens

   VALKE.NET media bv let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. VALKE.NET media bv zal niet doelbewust of opzettelijk meer persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen dan nodig.

  2. Goedkeuring ouder of voogd

   VALKE.NET media bv moedigt minderjarigen aan, indien zij een de applicatie PlayDay gebruiken, hun ouders  of voogd in te lichten over hun online-activiteit en hun goedkeuring te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan VALKE.NET media bv door te sturen.

  3. Privacybeleid

   VALKE.NET media bv moedigt minderjarigen aan, indien zij zich wensen te registreren, om het Privacybeleid van PlayDay samen met hun ouders aandachtig te lezen alvorens zich te registreren.

  4. Invullen van gegevens

   Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het gebruik van de dienstverlening van PlayDay nodig zijn.

  5. Aanpassen van gegevens

   Minderjarigen kunnen op elk moment hun persoonlijke gegevens inzien, verbeteren en zich tegen het gebruik hiervan verzetten, op eenvoudig verzoek gericht aan VALKE.NET media bv via info@PlayDay.be.

  6. Aanvraag of aankoop van diensten

   De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag of aankoop van producten en diensten die door PlayDay via geïntegreerde toepassingen (OPT-IN) PlayDay.Plus worden aangeboden. Producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van PlayDay.

 4. Informatie over de Gebruiker

  1. Bewaring van gegevens

   De Gebruiker is er zich van bewust en stemt ermee in dat alle content van en over de Gebruiker, (onder meer, maar niet beperkt tot voornaam, achternaam, foto, email adres, telefoonnummer, onderwijsinstelling, vereniging, vriendenlijst, naam van de organisatie, adres van de maatschappelijke zetel, huisnummer van de maatschappelijke zetel, postcode van de maatschappelijke zetel, het rekeningnummer, het emailadres, de gegevens met betrekking tot de Facebookpagina, website, telefoonnummer, Paypal accountgegevens, Mollie Token en BTW-nummer) die via PlayDay (geïntegreerd platform en/of applicatie) aan VALKE.NET media bv zijn toevertrouwd, wordt bijgehouden in een beveiligd geëncrypteerd computerbestand.

  2. Aard van de gegevens

   De Gebruiker garandeert dat de gegevens die hij meedeelt aan hem toebehoren. De Gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat bepaalde informatie die hij vrijgeeft om een account en profiel aan te maken of door gebruik van het platform, informatie over zijn privéleven en, meer algemeen, over hemzelf kan onthullen. Hij dient er zich ook van bewust te zijn dat hij geacht wordt deze informatie op volledig vrijwillige basis aan te leveren.

 5. Welke informatie verzamelt VALKE.NET media bv?

  1. Aard van de verzamelde gegevens

   Informatie die u aan ons en / of genereren binnen de applicatie of op de website:

   VALKE.NET media bv bewaart alle informatie die u bewust aan ons toevertrouwd. Zo verzamelen wij persoonlijke gegevens zoals hieronder vermeld en wanneer van toepassing third-party accountgegevens (bijvoorbeeld uw log-in referenties voor Facebook, Google, PayPal, Mollie of andere sites van derden). Alsook verzamelen we beperkte informatie over uw kind, zoals de naam, geboortedatum, geslacht, onderwijsinstelling, lidmaatschap bij culturele of sociale organisaties. De gebruiker heeft de keuze om van bepaalde informatie af te zien. Hierdoor zal u mogelijks niet in staat zijn u te registreren of om gebruik te maken van een aantal van onze functies. We verzamelen en bewaren alle informatie die u genereert in onze applicatie of online-platform, zoals uw verzoeken, opmerkingen, account- en profielinformatie en berichten.

   Door het opgeven van bepaalde contactgegevens (telefoon/email), stelt dit ons in staat om met u te communiceren. Zo kunnen wij u relevante meldingen sturen of met u communiceren over het gebruik van de services.

   Volgende informatie wordt gedeeld met andere Gebruikers:

   Bij gebruik van PlayDay.Club

   -       Voornaam kind

   -       Achternaam kind

   -       Profielfoto kind

   -       Leeftijd kind

   -       Gender (m/v)

   -       Opgegeven postcode

   -       Opgegeven onderwijsinstelling

   -       Opgegeven lidmaatschap bij culturele of sociale organisaties

   -       Opgegeven emailadres van ouder(s) of gebruikers die gekoppeld zijn aan het ouder-account.

   -       Opgegeven telefoonnummer ouder(s) of gebruikers die gekoppeld zijn aan het ouder-account

   -       Naam ouders en hun relatie tot het kind

   -       Wanneer van toepassing: instrument

   -       Wanneer van toepassing: Belangrijke aandachtspunten (al dan iet medisch gerelateerd)

   -       Wanneer van toepassing: Bevestiging van succesvolle financiële transactie (geen financiële gegevens of bankrekeningnummer)

   Bij gebruik van PlayDay.Plus

   -       Opgegeven postcode

   -       Opgegeven onderwijsinstelling

   -       Opgegeven lidmaatschap bij culturele of sociale organisaties

   VALKE.NET media bv kan niet controleren welke persoonlijke informatie een Gebruiker over een andere Gebruiker plaatst. De Gebruiker is zelf als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn eigen wachtwoord. Wanneer de Gebruiker zou vermoeden dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn eigen of andermans account of profielen/of identiteit, moet hij VALKE.NET media bv hier onverwijld schriftelijk van op de hoogte brengen via het emailadres info@PlayDay.be. VVALKE.NET media bv is in dat geval bevoegd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de applicatie en haar overige leden. Hiervoor dient de Gebruiker volledige medewerking te verlenen. Als de Gebruiker merkt dat anderen persoonlijke informatie over hem plaatsen, kan hij dat laten weten door een e-mail te sturen naar VALKE.NET media bv op het emailadres info@PlayDay.be Klachten worden zo snel mogelijk behandeld.

  2. Third party login systemen

   Indien PlayDay gebruik maakt third party login systemen en als de Gebruiker zich aanmeldt bij deze Diensten via Facebook Connect, Google+, Apple Sign in of een andere Website van derden met een sign-in mechanisme, machtigt u Facebook, Google, Apple of de toepasselijke derde partij website om ons te voorzien van basisinformatie, waaronder maar niet beperkt tot informatie zoals uw gebruikers-ID, naam, e-mail, geslacht, verjaardag, profielfoto en access token. Voor meer informatie over Facebook, Apple en Google's beleid, zie het Facebook-privacybeleid, Apple-privacybeleid en het privacybeleid van Google.

 6. Informatie over anderen

  1. Algemene richtlijnen

   Het is verboden om persoonsgegevens van derden te verwerken. Uitzonderlijk is dit toegestaan mits ondubbelzinnige toestemming van de persoon wiens gegevens op welke wijze dan ook op PlayDay worden geplaatst. VALKE.NET media bv - is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor mogelijke inbreuken.

 7. Verwerking van persoonsgegevens

  1. Algemene bepalingen ivm de GDPR

   De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet) en de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR) worden nageleefd, zoals hieronder beschreven.

  2. Verwerkingsverantwoordelijke

   Natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of openbaar bestuur die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

   De (nieuwe) EU regels gelden dus voor iedereen die data verwerkt, zoals grote commerciële internetspelers, bedrijven en KMOs, maar ook voor instellingen die geen winstdoel nastreven of geen commerciële ingesteldheid hebben, zoals overheden, vzw, verenigingen, feitelijke verenigingen...

   Deze wetten bepalen dat degene die gegevens verzamelt, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet toegang hebben tot die gegevens en heeft het recht de informatie die hem of haar betreft te wijzigen. Deze wet definieert 'persoonsgegevens' als volgt: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. VALKE.NET media bv  zal de persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker in principe enkel verwerken voor de doeleinden zoals hierna omschreven, waarvoor de Gebruiker hierbij uitdrukkelijk toestemming verleent.

   Wanneer VALKE.NET media bv de persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt met het oog op direct marketing, zal dit enkel gebeuren na "expliciete toestemming" (OPT-IN) van de Gebruiker.

   De Gebruiker heeft permanent het recht om zich ten alle tijden tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten. De meldingsplicht en de voorafgaande toestemmingsvereiste bij doorgifte van persoonsgegevens aan andere ondernemingen gelden echter niet indien persoonsgegevens verwerkt worden binnen de doeleinden zoals hieronder opgegeven en indien voor de praktische uitwerking van deze doeleinden beroep wordt gedaan op aanneming van dienstverleners. De meldingsplicht en de voorafgaande toestemmingsvereiste gelden in het bijzonder niet indien bepaalde persoonsgegevens doorgegeven worden wanneer VALKE.NET media bv daartoe verplicht is in toepassing van wettelijke bepalingen of aan de Federale Politie of aan Child Focus naar aanleiding van sociaal ongepast gedrag op het platform of de applicatie waarbij de algemene voorwaarden worden geschonden.

   VALKE.NET media bv kan ook steeds toegang verlenen tot de persoonsgegevens van de Gebruiker op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten en de bevoegde politiediensten. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van VALKE.NET media bv, of bepaalde personen of entiteiten waarmee VALKE.NET media bv een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot de gegevens van de Gebruiker. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht. VALKE.NET media bv kan zich op derden beroepen om gegevens te verkrijgen die betrekking hebben op de Gebruiker met als doel ofwel zich te verzekeren van de juistheid en de volledigheid van de gegevens die vervat zijn in haar databanken, ofwel om marktonderzoeken, marketingacties uit te voeren deze laatste 2 enkel na "expliciete toestemming" (OPT-IN) van de Gebruiker.

   VALKE.NET media bv kan, in het kader van onderaannemings-of coöperatiecontracten, de levering van sommige aan de Gebruiker verleende diensten toevertrouwen aan derden. "VALKE.NET media bv" kan een beroep doen op ondernemingen van derden om het tot stand brengen van financiële transacties of het aanleveren van data met betrekking tot het toekennen van commissies in het kader van sponsoring (PlayDay.Plus). De persoonsgegevens van de Gebruiker worden door VALKE.NET media bv enkel en alleen aan deze derden meegedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan laatstgenoemden toevertrouwde opdrachten, na "expliciete toestemming" (OPT-IN) van de Gebruiker en uitsluitend voor de doeleinden van deze uitvoering. Voor de werking van PlayDay.Plus worden er géén persoonsgegevens meegestuurd naar andere partijen. Enkel een unieke referentiecode die toelaat het gesponsorde bedrag correct aan de toegewezen vereniging of instelling te volbrengen.

   VALKE.NET media bv neemt alle redelijke voorzorgen om persoonsgegevens die in het kader van haar diensten via het internet aan VALKE.NET media bv worden doorgegeven te beschermen tegen verlies, misbruik, overdracht of ongeoorloofde toegang. Gelet op het weinig beveiligde karakter van het internet, kan VALKE.NET media bv echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de toegang of onderschepping van de persoonsgegevens door een derde.

   Wanneer persoonsgegevens gehackt, gestolen of op een of andere manier openbaar gemaakt zijn zonder dat dat de bedoeling was (data breache), zal VALKE.NET media bv conform de wetgeving zonder onnodig uitstel zijn gebruikers hiervan op de hoogte stellen en een aangifte doen van het verlies van data bij de bevoegde privacy autoriteiten.

   Tevens zal VALKE.NET media bv redelijke inspanningen leveren om het verlies van persoonsgegevens zo vroeg mogelijk op te merken en bij verlies adequaat reageren om zo snel mogelijk het incident te stoppen of de impact te beperken.

    

  3. Doel van de gegevensverwerking

   VALKE.NET media bv verwerkt de persoonsgegevens:

   -     om met de Gebruiker in contact te treden.

   -     om hem de producten of diensten te kunnen leveren die zijn gevraagd of waarvoor de Gebruiker zich heeft geregistreerd.

   -     om de Gebruiker te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten

   -     het adequaat beantwoorden van uw vragen met betrekking tot het geïntegreerd platform of voor het aanbieden van dienstverlening.

   -     om het eigen aanbod aan producten en diensten te personaliseren en optimaliseren, voor redactionele doeleinden

   -     de verificatie van het uniek karakter van de ingevulde gegevens en de waarachtigheid van de casus.

   -     voor het verzorgen en verbeteren van PlayDay en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of organisaties niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van VALKE.NET media bv om haar geïntegreerde platform en dienstverlening voortdurend te verbeteren

   -     het u tonen van gesponsorde boodschappen en reclame-advertenties met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

   Binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke bepalingen kan de natuurlijke persoon die zijn identiteit kan bewijzen, de mededeling verkrijgen of de verbetering vragen van zijn gegevens die door VALKE.NET media bv verwerkt worden, door een gedagtekende en ondertekende brief te richten tot VALKE.NET media bv

  4. Gebruik van persoonsgegevens buiten PlayDay

   De persoonsgegevens zullen nooit gebruikt worden voor andere communicatie dan deze op het geïntegreerde PlayDay platform zelf en worden niet gedeeld met andere partijen.

   Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van VALKE.NET media bv, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien VALKE.NET media bv failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van VALKE.NET media bv geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

   VALKE.NET media bv zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat VALKE.NET media bv uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

   VALKE.NET media bv zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 8. Bewaartermijn en verwijdering

  1. Bewaartermijn

   VALKE.NET media bv bewaart alle content en alle persoonsgegevens betreffende een Gebruiker gedurende de tijd noodzakelijk ter verwezenlijking van de doeleinden van VALKE.NET media bv, zoals hierboven omschreven, tenzij de Gebruiker zelf of via de PlayDay applicatie bepaalde persoonsgegevens heeft verwijderd. Op elk moment kan de Gebruiker de persoonsgegevens die verwerkt worden inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens kosteloos laten verbeteren of verwijderen. Om gebruik te maken van deze rechten stuurt de Gebruiker een gemotiveerde e-mail met als bijlage een kopie van zijn identiteitskaart naar info@PlayDay.be of een brief versturen naar VALKE.NET media bv - BE 0821.077.086  / Adres: Processiestraat 18, 3583 te Paal-Beringen

  2. Verwijdering

   De Gebruiker kan te allen tijde PlayDay verwijderen. Indien de Gebruiker dat wenst kan hij via een e-mail met als bijlage een kopie van zijn identiteitskaart naar info@PlayDay.be of een brief versturen naar VALKE.NET media bv - Adres: Processiestraat 18, 3583 te Paal-Beringen met een verzoek om zijn persoonsgegevens te verbeteren of te permanent te verwijderen. Het is mogelijk dat die verbeteringen of permanente verwijdering niet onmiddellijk gebeurt en dat kopieën van het account en profiel nog in back-ups voorkomen tot die back-ups verwijderd worden.

  3. Verwerkingstijd

   VALKE.NET media bv zal elk verzoek binnen één maand na ontvangst ervan beantwoorden. VALKE.NET media bv kan die back up bijhouden gedurende een periode van 1 jaar te rekenen vanaf het tijdstip van het verzoek tot het verwijderen van de persoonsgegevens.

 9. Gebruik van Cookies

  1. Algemene bepalingen

   VALKE.NET media bv maakt geen gebruik van zogenaamde cookies op de landingpages. Cookies worden wél gebruikt in de applicatie om de gebruikerservaring te verbeteren (session cookies voor permanente login), niet voor commerciële doeleinden. De Gebruiker kan ten alle tijden dit controleren door gebruik te maken van zogenaamde cookiecheckers (bv. http://www.cookie-checker.com/)

 10. Gebruik van persoonsgegevens voor interne doeleinden

  1. Doel

   De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de Gebruiker op de hoogte te houden van aanbiedingen en ontwikkelingen van VALKE.NET media bv (acties, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over onze producten en/of diensten) ENKEL na "expliciete toestemming" (OPT-IN) van de Gebruiker. De gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

  2. Uitschrijven

   Bij elke communicatie via e-mail heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. VALKE.NET media bv zal uw contactgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

 11. Aanpassing privacyverklaring

  1. Algemene bepalingen

   VALKE.NET media bv kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan in onze applicatie. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen. De Gebruiker dient bij wijziging de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring met de nodige aandacht te lezen. Gewijzigde versies van deze Privacyverklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op de Website.

 12. Contact

  1. Contactgegevens

   VALKE.NET media bv kan bereikt worden op onderstaande adressen:

    

   Email: info@PlayDay.be

   Website PlayDay: www.PlayDay.be

   Website PlayDay.Plus: https://playday.be/plus/

    

   VALKE.NET media bv

   Adres: Processiestraat 18, 3583 te Paal-Beringen

   België

   Ondernemingsnummer: 0821.077.086